دانلود جزوه حقوق جزای عمومی

دانلود جزوه حقوق جزای عمومی

دانلود جزوه حقوق جزای عمومی

جدول شماره 1 - سرفصل های حقوق جزای عمومی

شماره بسته سرفصل عام سرفصل ریز تعداد تست
بسته 1 مکاتب حقوق جزا مکاتب حقوق جزا 62
بسته 2 مواد عمومی 1 مواد عمومی  1 56
بسته 3 مواد عمومی 2 مواد عمومی 2 44
بسته 4 مواد عمومی 3 مواد عمومی 3 42
بسته 5 مجازات ها 1 مجازات های اصلی 44
بسته 6 مجازات ها 2 مجازات های تکمیلی و تبعی / نحوه تعیین و اعمال مجازات ها 59
بسته 7 مجازات ها 3 تخفیف مجازات و معافیت از آن / تعلیق اجرای مجازات / تعویق صدور حکم 62
بسته 8 مجازات ها 4 مجازات های جایگزین حبس / نظام آزادی مشروط / نظام نیمه آزادی 75
بسته 9 مجازات ها 5 مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان 43
بسته 10 مجازات ها 6
(سقوط مجازتها 1)
گذشت شاکی،مرور زمان 48
بسته 11 مجازات ها 7
(سقوط مجازتها 2)
اعمال قاعده درأ،توبه مجرم،عفو 46
بسته 12 جرائم 1 شروع به جرم 49
بسته 13 جرائم 2 معاونت در جرم 57
بسته 14 جرائم 3 تعدد جرم،تکرار جرم،سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته،شرکت در جرم 84
بسته 15 شرایط و موانع مسئولیت کیفری شرایط و موانع مسئولیت کیفری 87
بسته 16 ادله اثبات در امور کیفری ادله اثبات در امور کیفری 44

لینک های مرتبط